Khôi phục mật khẩu hay Reset mật khẩu HIKVision bằng Email:

Cách này bạn chú ý là phải và bắt buộc bạn đã làm bước thêm email trước (chính là lúc cài đặt đầu ghi này đó). Bạn xem video dưới nhé.

Tiếp tục, khôi phục mật khẩu HIKVision bằng Email:

Nhận QRCode để tiến hành reset mật khẩu hikvision qua emailQuét mã QRCode bằng HIK-Connect để tiến hành reset mật khẩu hikvision qua emailĐiền mã xác minh để tiến hành reset mật khẩu hikvision qua email

Nếu bạn chưa cài Email ở trên, thì vui lòng cem bài dưới